Opći uvjeti

Izvadak iz Općih uvjeta poslovanja

Opće odredbe
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Prima grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prima grupa) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Nalogodavac
Nalogodavac je prema ovim Općim uvjetima poslovanja pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga ili Posredničkog lista.

Ponuda
Ponuda Prima grupe sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem. Prima grupa zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje ili najma koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je prezentirana nekretnina već prodana ili iznajmljena, ili je vlasnik odustao od prodaje ili iznajmljivanja.

Obveze Prima grupe
1) sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi);
2) nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine.
3) upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
4) upozoriti nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;
5) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;

Obveze nalogodavca
1) Sklopiti Ugovor o posredovanju s Prima grupom u pisanom obliku, standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni);
2) Obavijestiti Prima grupu o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini;
3) Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini;
4) Obavijestiti Prima grupu o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis i cijenu nekretnine;

Posrednička naknada
U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je posrednik imao prilikom posredovanja, te posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih.
Posrednička naknada uključuje troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Prima grupa ima ugovor o poslovnoj suradnji.
Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupnje, prodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.
Posrednik nema pravo na posredničku naknadu ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno, ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.

 

Ostale naknade
Poslovno savjetovanje....................................................................................200,00 Kn/sat
Procjena tržišne vrijednosti nekretnine....................................................500,00 Kn*
Usluga ishodovanja vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave i lokalne samouprave u mjestu sjedišta Prima grupe.........................................................................................100,00 Kn*
Usluga ishodovanja vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave i lokalne samouprave izvan mjesta sjedišta Prima grupe...........................................................................100,00 Kn* + 2,00 Kn po prijeđenom kilometru.
* u cijenu nisu uračunate takse i administrativne pristojbe.

Prestanak Ugovora o posredovanju
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom strana više puta produžiti.

Dostupnost Općih uvjeta poslovanja
Opći uvjeti poslovanja Prima grupe dostupni su u prostorijama poduzeća na adresi Riva 4, Rijeka.

Opće odredbe i rješavanje sporova
Na odnose između nalogodavca i Prima grupe proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11).
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.12.2012. godine